Klachtenprocedure

Download hier de klachtenprocedure in pdf >

 

Algemeen

 • Als rouw en verliesbegeleider/coach zal ik alles in het werk stellen om u en uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
 • Wanneer u uw klacht met mij communiceert, zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.
 • Daarbij ben ik aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde jeugdhulp, de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg voorziet in een zorgvuldige klachtenbehandeling door het creëren van de mogelijkheid tot herstel van de relatie, gebaseerd op
  onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid van klager en aanbieder en waar nodig op basis van hoor en wederhoor
  het laten onderzoeken en beoordelen van klachten. Tevens levert Klachtenportaal Zorg een bijdrage aan het bewaken
  en bevorderen van de kwaliteit van zorg door het systematisch verzamelen van klachten en het signaleren van
  mogelijke tekortkomingen in zorg.. Het uitgangspunt van Klachtenportaal Zorg is een vlotte afhandeling van de klacht
  volgens een vaste procedure, zoals vastgelegd in deze klachtenregeling. De klachtenbehandeling, zoals neergelegd
  in deze klachtenregeling, is voor de klager kosteloos.

Vereisten indienen klacht

 1. De klager kan bij de klachtencommissie een klacht indienen door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.
 2. Een klacht moet schriftelijk of digitaal worden ingediend, te zijn gesteld in de Nederlandse taal en te zijn voorzien van:
  a. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel een e-mailadres van de klager;
  b. een datering;
  c. een duidelijke omschrijving van de aanbieder op wie de klacht betrekking heeft;
  d. een duidelijke omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft;
 3. Indien een klacht niet voldoet aan de vereisten die in lid 2 zijn gesteld dan wordt de klager hierover geïnformeerd en schriftelijk in de gelegenheid gesteld alsnog aan de vereisten te voldoen binnen een daarvoor te stellen termijn.

 

Vertrouwenspersoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. AKJ Vertrouwenspersonen in de jeugdhulpverlening geeft hulp en adviezen over jeugdhulp aan jongeren, ouders en verzorgers.

Telefoonnummer: 088 – 555 10 00 (cliënten)

Taakomschrijving

AKJ Vertrouwenspersonen in de jeugdhulpverlening geeft hulp en adviezen over jeugdhulp aan jongeren, ouders en verzorgers.
AKJ Vertrouwenspersonen:

 • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdhulpverlening werkt;
 • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdhulp;
 • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdhulp;
 • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp.

 

Vragen of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met mij op, dan plannen we een kennismakingsgesprek in.